Aveneu Park, Starling, Australia

A mai román társadalom a konzervativizmus és a nemek
közötti egyenl?tlenség bizonyos jegyeit viseli, melynek jelenléte a
totalitárius és az 1989 után újraéledt pretotalitárius örökséggel magyarázható.
Románia egyik jelent?s sajátossága, hogy a feminista mozgalmak által
szorgalmazott követelések, minden szervezkedés és harc híján teljesültek,
ilyenek például: a n?k szavazati jogának a biztosítása, a munkához való jog
elismerése, a terhesség megszakításának a joga, valamint a gyermekgondozási
szabadsághoz való jog -1997-t?l napjainkig- törvényesítése. 1

A kommunizmus idején Kelet-Európában gyakorlatilag
minden n?nek volt munkahelye, azaz a munkaer?piacon majdnem ugyanannyi n? volt
jelen, mint férfi. A kommunizmus, mint ideológia kiállt a n?k egyenjogúsága és
felszabadítása mellett. Bulgária és az NDK2
például példátlan lehet?ségeket biztosított a n?k számára a közéleti el?menetel
szempontjából, f?képp a fels?oktatás kiterjesztése révén. A kommunista
országokban él? n?k helyzete csupán kis mértékben különbözött a fejlett nyugati
országokban él? n?k helyzetét?l. A n?k egyenl? politikai és választói jogot
kaptak, a férfiakkal azonos munkát kaptak, valamint lehet?séget a
továbbtanulásban. 3

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Egyes kommunista országokban a kormányok erkölcsi
ellenforradalmat hajtottak végre, amely szerint vissza akarták kergetni a n?ket
a családba, gyermekszülésre alkalmas gépnek tekintették ?ket.  Romániában is megtörtént ez a bizonyos
erkölcsi forradalom a Nicolae Ceausescu korszak elején. Itt nem akarták a n?ket
a családba visszakergetni, de gyerekszül? gépként kezelte ?ket a hatalom és a
n?k személyes szabadsága korlátozottabb volt, mint más liberális szellem?
szocialista országban. A kommunista rendszer idején senki, nem mert felszólalni
amikor n?ket helyeztek politikai tisztségekbe, ellenben 1989 után drámai
fordulatot vett a helyzet. Gyakran kigúnyolják a n?k politikai
megnyilvánulásait, valamint az abortuszhoz való jog visszavezetésével nem is
inkább a n?k szabadságát, hanem inkább a férfiak szabadságát jelenti, a nemi
kapcsolatok terén.4

Romániában
az emberek egy olyan gondolkodásmódot fogadtak el, mely szerint a férfinak
nagyobb jövedelme kell legyen a n? jövedelménél, ezáltal a n?k továbbra is
alárendelt

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out