Aveneu Park, Starling, Australia

AB? t?m?ll?rinin at?lmas? idi. Muasir sosial i?in

                AB? v? Avropa
ölk?l?rind? sosial i?in yaran??? v? t??kili.

Bugün dünyada sosial i? t?drisinin ilk ba?lad???
vaxtdan bu yana 100 ild?n art?q bir zaman keçmi?dir. 19-cu ?srin sonlar?na
yax?n, AB? v? Avropada s?nay? dövrünün yaratd??? sosial probleml?r?, xüsusil? d?
yoxsullu?a dair h?ll axtar??lar?, kökünd? könüllü insanlar?n dayand??? sosial
i? t?drisi ad?na ilk add?mlar?n at?lmas?na s?b?b oldu. Ingilr?r?d? 1890-ci ill?rd?
könüllül?r üçün aç?lan n?z?ri v? praktik d?rsl?ri ?hat? ed?n kurslar, bu t?drisin
ilk q???lc?mlar? idi. Eyni ill?rd? Almanyada Alice Solomon ba?ç?l??? il? aç?lan
ox?ar m?qs?dli kurslar il?, 1898-ci ild? New Yorkda aç?lan yaz m?kt?bi v?
Çikaqoda Hull House liderl?rinin daxil olmas? da t?drisin ilk proqramlar?
aras?nda say?lmaqdad?r. Bu inki?aflar?n ard?ndan 1899-cu ild? Hollandiyan?n
Amsterdam ??h?rind? bir qrup sosial islahatç?n?n ilk sosial i? institunu
(?nstitute for Social Work Training) açd??? görülm?kd?dir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sosial i? t?drisinin inki?af?n?, 20-ci ?srin
ba?lar?nda, New Yorkda ba?layan t?dris çal??malar?n?n geni?l?nib kökl??m?sinin
bir n?tic?si olaraq d?y?rl?ndir?nl?r çoxdur. H?min vaxtlarda öncül olan sosial
yard?m d?rn?kl?ri daha ?lveri?li kadrlara ehtiyac duyduqlar? üçün birg?
çal??d?qlar? kadrlar? qisa vaxtl? kurslara gönd?rmi?dil?r. N?tic? olaraq
bunlar?n ham?s? bugünün sosial i?inin t?m?ll?rinin at?lmas? idi.

Muasir sosial i?in ?sas?n üç m?rh?l?d?n keç?r?k
bugünümüz? g?lib çatmas? bildirilm?kd?dir. Birinci m?rh?l?ni bu sah?d? uzun
vaxt çal??araq, yet?rinc? praktikas? olan kadrlar t?r?find?n t??kil edil?n
konfranslar v? seminarlar t??kil edir. Ikinci m?rh?l?ni n?z?ri v? praktik
kurslar v? n?hay?t üçüncü m?rh?l?ni is? sosial i? instutlar? t??kil edirl?r.
Bel? dem?k olar ki, 1-ci m?rh?l?nin verdiyi effekt 2-cid? v? 3-cüd? el?d? verm?mi?dir.

Dünyada sosial i? t?drisi ba?lad??? ilk ill?rd?n
etibar?n sür?tli bir yay?lma göst?rmi?dir. 1910-cu ild? AB? v? Avropada 14
sosial i? institu aç?lark?n, 1920-ci ild? Lat?n Amerkas?nda (Santiaqo, ?ili),
1924-cü ild? Afrikada (Güney Afrikada) v? 1936-c? ild? yen? bir Afrika ölk?si
olan Misird?, eyni il Asiyada (Bombey-Hindistan) sosial i? t?drisinin ba?lad???
görülm?kd?dir. ?kinci dünya müharib?sind?n etibar?n is? müxt?lif ölk?l?rd? sosial
i? t?drisinin ba?lamas?nda Birl??mi? Mill?tl?r T??kilat?nin rolu günd?n-gün?
artmaqdad?r.  BMT, Sosial v? Ekonomik
Konseyin ilk iclas?ndan b?ri “sosial rifah sektoru” üçün sosial i?çi yeti?dirm?nin
vacibliyi üz?rind? dayanm?? v? 1949-cu ild? haz?r olan sosial i? t?drisi proqranlar?
üçün bir ara?d?rma s?n?di t?klif ed?r?k bu mövzuda at?lacaq add?mlar?n sür?tl?nm?sin?
nail olmu?dur. BMT Sosial inki?af komissiyas? t?r?find?n 1951-ci ild? veril?n q?rarla
sosial i? özün? m?xsus ay?rd edici xüsusiyy?tl?ri olan v? t?dris edici v? el?c?d?
t?lim ediciliyi il? seçil?n bir i? olarak tan?nm??d?r. Bu q?rar b?k? d? sosial
i?in düny?vi formada bir s?n?t, bir i? olaraq tan?nd??? v? inki?af?na ??rait
yaradan q?rar olmu?dur. Q?rara ?sas?n BMT sosial i? t?drisinin uy?un t?dris
qurumlar?nda v? ixtisas? düzgün m?nims?mi? kadrlar t?r?find?n ?n üst v? muasir
formada keçirilm?si g?r?kdiyini q?rar?ni vermi?dir. (Ko?ar v? Tufan 1999)

Kutunda da dediyi kimi, günümüzün dü?ünc? sistemi,
insana yax?nla?man?n baxt?b?xt v? ?ansa burax?lan bir yax?nla?ma olmayaca??
gerç?yini q?bul ed?n bir dü?ünc? formas?d?r. Xüsusi bir intizama v? elmi kök? ?saslanmadan
insan? anlamaq, ehtiyaclar?n? qar??lamaq, probleml?rini h?ll etm?k v? insan?n c?miyy?tl?
ayaqla?mas?n? t?min etm?k ç?tin prosedurdur. Sosial i? bu cür bir dü?ünc?
sisteminin formas? olaraq insanl?q al?min? ayaq basm??d?r. Bir ba?qa sözl? bu
i? sosial rifah?n qald?r?lmas?n?n n?tic?si olaraq ortaya ç?xm??d?r. (Kut 1988)

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out