Aveneu Park, Starling, Australia

Christoffer ordet “britisk” og “exit”, og blir

Christoffer Alm Wille 10 A- BrexitRedegjør for hva Brexit er og innebærer for befolkningen i Storbritannia:Storbritannia har vært medlem av EU (som tidligere het EF) siden 1973. EU er en økonomisk og politisk union som består av 28 land. Ordet “brexit”er sammenslått av ordet “britisk” og “exit”, og blir brukt om den britiske utmeldelsen av EU. I valgkampen før det britiske valget i 2015 lovet Storbritannias daværende statsminister, David Cameron, å holde en folkeavstemning om EU hvis han ble gjenvalgt. Cameron selv ønsket at Storbritannia skulle fortsette å være en del av EU, men han ble presset av EU- motstandere i eget parti til å gi folkeavstemning. 23 juni 2016 ble det klart at et flertall med 51,9% ville ha Storbritannia ut av EU. Kun få timer etter at utfallet ble offentliggjort, kunngjorde statsminister David Cameron sin avgang. Få uker i etterkant ble Theresa May fra det konservative partiet valgt til ny partileder og statsminister. May var klokkeklar på at “brexit betyr brexit” og at det ikke finnes noen vei tilbake. Eksperter og politikere verden over reagerte med sjokk og vantro over resultatet. Børsene stupte flere steder dager etter valget og mange frykter at Brexit vil få store økonomiske konsekvenser, selv om dette er tidlig å si. Det britiske pundet falt også kort tid etter at avstemningsresultatet forelå. Statsminister May har tidligere fastslått at den britiske økonomien vil svekkes av Brexit, men hun har også samtidig sagt at utslagene hittil har vært mindre dramatiske enn mange spådde. Flere tall antyder det samme, at Brexit foreløpig ikke har skapt noen vesentlig økonomisk tilbakeslag for Storbritannia. De langsiktige konsekvensene for britisk økonomi vil avhenge av hva slags fremtidig tilknytningsavtale de får med EU. Hele 1,2 millioner briter som bor utenfor Storbritannia, men i EU. Avtalen gir dem rett til å benytte seg av offentlige helsetjenester, jobbe, bo og eie eiendom i andre EU land. Disse britene går en usikker fremtid i møte, da det er usikkert hva som skjer med disse avtalene når britene trekker seg ut av EU. MER OM HVA DET INNEBÆRER FOR BRITENE!!!!FLERE EKSEMPLERgår ut av det indre markedut av tollunionen med EU B) Drøft argumentene for og imot EU- medlemskapet og begrunn hvorfor du tror britene stemte som de gjorde:Tallene fra folkeavstemningen viser at Storbritannia er et mangfoldig land, med store variasjoner i holdningen til EU medlemskap. Alder og sosial klasse hadde stor betydning for hvordan de stemte. De eldre ønsket i større grad enn de yngre å forlate EU. Dette kan muligens komme av at de eldre har en mer nasjonalistisk holdning og de ikke ønsker åpne grenser med fri flyt. De har ikke vokst opp med dette og ser utfordringer dette fører med seg, av innvandring og kriminalitet. De eldre har kanskje også fått nok av byråkratene i Brussel og råd og analyser fra “eliten” og ekspertene. Det kom også kritikk mot EU som et udemokratisk prosjekt, med for stor avstand mellom befolkning og beslutningstakere. De eldre ønsker nok at Storbritannia skal bestemme selv over sine innbyggere og grense og ønsker at beslutninger tas “hjemme.” De yngre på den andre siden føler kanskje at Storbritannia bør være en del av Europa og være mer internasjonale. De føler nok også i en større grad at en utmelding fra EU gjør dem mer isolerte.       Utdannelse og sosial klasser hadde også en betydning. De med høy utdannelse og god økonomi ønsket å bli. De mente at det er knyttet en risiko til økonomi, jobber og priser, noe som er i samsvar med signalene fra finanssektoren i London. De mener også at et medlemskap og tilknytning til det indre marked gjør det lettere å flytte penger, personer, varer og tjenester over landegrenser. På den andre siden kan man si at grensene blir lukket og innstramming på den frie flyten gjør at britene får mer kontroll over eget land og at viktige avgjørelser for landet blir tatt av dem selv.     

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out