Aveneu Park, Starling, Australia

D??i?leri icraat yok. GÜVEN?RL?L???N? Y?T?R?R Beyaz Saray’da,

D??i?leri Bakan? Mevlüt Çavu?o?lu kat?ld??? canl? yay?n program?nda
de?erlendirmelerde bulundu. ABD’li yetkililer ile ya?t??? görü?meleri ve
ya?anan krizi gündemine alan Çavu?o?lu kendisine yöneltilen Türkiye’nin Afrin
Membiç operasyonu ertelenir mi?” sorusuna ‘hay?r’ cevab?n? verdi.

Bakan Çavu?o?lu Afrin operasyonu için Rusya ve ?ranla görü?meler
yap?ld???n? aç?klayarak, havadan müdahale için koordinasyon olunmal? dedi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Rusya’da Soçi kentinde düzenlenecek olan Suriye zirvesi hakk?nda da
bilgi veren Çavu?o?lu toplant?da YPG’nin olmayaca??n? net bir ?ekilde aç?klad?
ve devam etti, YPG’den di?er Kürtlerde rahats?zl?k duyuyor, Putin demek istiyor
ki, ‘Soçi ve Astana’dan rahats?z ülkeler var.’ Biz, özellikle de ben,
Astana’n?n Cenevre’yle entegre edilmesi gerekti?ini söylüyoruz” dedi.

 

Çavu?o?lu yapt??? de?erlendirmelerde Sözde bir terör ordusunun kurulmas?
geri dönü?ü olmayan çatlaklar açar. ABD’li yetkililerin yapt??? aç?klamalar
bizi tatmin etmiyor. Att?klar? yanl?? ad?mlara devam ederse sonuçlar?na
katlan?rlar. Suriye’nin gelece?i tehdit alt?n girmi? oldu.

ABD SÖZÜNÜ TUTMADI

ABD bize Mümbiç’te bir söz verdi ve tutmad?. YPG Mümbiç’te kald?. Bizim
art?k bo? vaatlere de?il hamle görmeye ihtiyac?m?z var. Yap?lan üstü kapal?
aç?klamalar bizi ikna etmeye yeterli de?il. Söz verdikleri YPG’den silah
toplama vaadi yerine getirilmedi. Kendi a??z? ile söylediler ki verilen
silahlar?n seri numaralar?n? al?yoruz geri alaca??z diye ama ortada bir icraat
yok.

 

GÜVEN?RL?L???N? Y?T?R?R

Beyaz Saray’da, telefon görü?melerinde verilen sözler tutulmad?.
Dü?ününki ABD gibi bir ülke sözünü tutmad? ?imdi kim bunlarla beraber yola
ç?kar?

ERDO?AN VERD??? SÖZÜ TUTAR

Kimse Cumhurba?kan? Erdo?an’? sevmek ile hükümlü de?il ancak Dünyan?n
her yerinde ?u olgu vard?r Cumhurba?kan? Erdo?an verdi?i sözü tutar. ?maj bu
?ekildedir dünyada.

 

ABD TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VERMES?N

Her f?rsatta terör gruplar?na destek veren ABD ?imdide Pakistan’?
ele?tiriyor. Kendilerine gelince biz yapar?z diyorlar ama söz konusu ba?ka
ülkeler olunca havada sözler ile ele?tiriyorlar

ABD terör örgütüne deste?i b?rakmal?. ABD Pakistan’? bu konuda
ele?tiriyor. Ama kendileri ‘Ben süper gücüm, yapar?m’ diyorlar.”

Türkiye’nin Afrin operasyonu için ata?a geçti?i s?rada ABD’nin yapt???
s?n?rda terör ordusu kurulacak aç?klams?na Türkiye sert tepki gösterdi. Bunun
üzerine

Afrin operasyonu için haz?rl?k yapan Türkiye, ABD’nin ‘S?n?rda terör
ordusu kulucak’ aç?klamas?na sert tepki göstermi?ti. ABD’den dün iki aç?klama
pe? pe?e geldi. Pentagon “Suriye’de s?n?r gücü kurulmayacak”
aç?klamas? yapt?. ABD D??i?leri Bakan? Rex Tillerson da “ABD’nin
Türkiye’ye bir aç?klama borcu var. Suriye’de s?n?r gücü kurma niyetimiz
yok” dedi.

 

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out