Aveneu Park, Starling, Australia

Diyanet çocukluk, gençlik, olgunluk ve ya?l?l?k dönemi

Diyanet ??leri Ba?kan? Prof. Dr. Ali Erba?, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde sabah
namaz?nda gençlerle birlikte Mehmetçik için dua etti.

Diyanet ??leri Ba?kan? Prof. Dr. Ali Erba?, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde
Türkiye Diyanet Vakf?’n?n “Yurtiçi Akademi Programlar?” kapsam?nda ‘2018
Sömestr Kamp?’na kat?lan üniversiteli ö?rencilerle sabah namaz?nda bir araya
geldi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

18 farkl? üniversiteden ö?rencilerin kat?ld??? programda, Fetih suresi okundu,
Mehmetçik için dua edildi. Sabah namaz? öncesi dua eden Diyanet ??leri Ba?kan?
Erba?, “Yüzy?llard?r Din-i Mübin-i ?slam’a hizmet etmi?, hep zalimin kar??s?nda
mazlumun yan?nda olmu?, kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin, umudu olmu?
aziz milletimize ve kahraman ordumuza rahmetinle, nusretinle muamele eyle,
milletimizi ilelebet payidâr ey Allah’?m!” dedi.

Gençlerin amin diyerek e?lik etti?i duada Ba?kan Erba?, ?u niyazda bulundu:

“Din, iman, millet, vatan, hak, hakikat, adalet, erdem, fazilet u?runa mücadele
etmeyi ve gerekirse bu yolda ?ehit olmay? en büyük paye sayan inanc?;
kalbimizden, neslimizden asil milletimizin yüre?inden ebediyyen eksik eyleme
Allah’?m.”

“?nsanl???n iyi yeti?mi? gençlere
ihtiyac? var”

Namazdan sonra gençlere hitap eden Ba?kan Erba?, “?nsan ömrünün merhaleleri
vard?r, çocukluk, gençlik, olgunluk ve ya?l?l?k dönemi gibi çe?itli dönemleri
vard?r. En heyecanl? en bereketli dönemlerden birisini ya??yorsunuz” diye
konu?tu.

Gençlik döneminin hayata haz?rlan?lan bir dönem oldu?una i?aret eden Ba?kan
Erba?, “Milletimizin, memleketimizin, insanl???n kendini iyi yeti?tirmi?, hem
maddi hem manevi olarak iyi bir donan?ma sahip gençlere ihtiyac? var. ?stikbal,
sizin iyi bir Müslüman olarak yeti?menizi bekliyor” ifadelerini kulland?.

“?lim, irfan medeniyetimizin temel noktas?d?r”

Okuman?n önemine de?inen Ba?kan Erba? ?unlar? söyledi:

“Bizim medeniyetimizin temeli ilme dayan?r. ?lk inen ayeti kerime “oku”
diye ba?lar.

Rabbimiz, önemine binaen ilk inen ayetlerde okumaktan ve kalemden
bahsediyor. Bu, kitap ve kalem elinizden eksik olmas?n demektir. Allah Rasulü
Medine’ye hicret edince ilk yapt??? i?, Mescid-i Nebevi’yi kurmak oldu ve oray?
bir medreseye çevirdi. Orada yeti?en sahabeler, yeryüzüne da??larak gönülleri
fethettiler. ?slam bu ?ekilde, gönülleri fethederek yay?ld?. ?lim, irfan,
mektep, medrese bizim medeniyetimizin temel noktas?d?r.”

Ba?kan Erba?, sosyoloji, psikoloji, din, edebiyat gibi pek çok farkl?
alanda okumalar yapmak gerekti?ini ifade ederek, ” Bütün kitaplar, Kuran’?
Kerim’i daha iyi anlamak amac?yla okunmal?d?r. Bu amaçla okursak nafile ibadet
yapm?? oluruz. Ne kadar çok farkl? alanlarda kitap okursak Kuran’? Kerim’i o
kadar iyi anlar?z” ifadelerini kulland?.

Programa, Ba?kan Erba?’?n yan? s?ra Diyanet ??leri Ba?kan Yard?mc?lar?
Osman T?ra?ç?, Yard. Doç. Dr. Selim Argun, Diyanet’in üst düzey yöneticileri ve
çok say?da üniversite ö?rencisi kat?ld?.

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out