Aveneu Park, Starling, Australia

Fertilizasyondan mezonefrik kanal?n sonundan kloaka girer. Mezonefrik

Fertilizasyondan yaklas??k 15 gu?n sonra presomit embriyonun ektodermi ile
endodermi aras?nda lateral go?c? sonucu mezodermal hu?creler invajine olur. Gelis?imin 17.
gu?nu?nde endoderm ve ektoderm, mezoderm taraf?ndan tamamen ayr?l?r, sadece sefalik
yo?nde prokordal plak ile kaudal yo?nde kloak plakta bu ayr?lma olmaz. Kloak plakta
endoderm ve ektoderm birbirine s?k?ca yap?s??kt?r7,8. Allantois gelis?imin 18. gu?nu?nde
yolk kesesinin arka duvar?ndan bir divertiku?lu?m halinde olus?ur ve “connecting stalk”?n
ic?ine dog?ru uzan?r. Somit gelis?imi esnas?nda kranyal ve kaudal yo?nde o?ne dog?ru
eg?ilerek, allantoisi ic?eren “connecting stalk” ve kloak membran, embriyonun o?n
k?sm?na gelerek pozisyon deg?is?tirir. Hindgut, kloak? meydana getirecek s?ekilde
genis?leme go?sterir. Kloaka, o?nde allantois, laterallerde ise mezonefrik kanallar girer.
Fertilizasyondan 28 gu?n sonra, allantoisin taban?ndan kloak membrana dog?ru, u?rorektal
septumu olus?turmak u?zere bir mezodermal doku harekete gec?er. Bu yap? kloak?, o?ne
u?rogenital sinu?s arkada ise rektum olmak u?zere ikiye bo?ler. U?rogenital vestibu?l,
u?rogenital membran?n involusyonu sonucu meydana gelir. U?reterin serbest kranyal ucu,
kranyal ve dorsale dog?ru bu?yu?yerek metanefrojenik blastemin (bo?breg?in son hali)
olus?mas?n? uyar?r. U?reterik c??k?nt?n?n olus?mamas? renal agenezi ile sonuc?lan?r. Bu
nedenle u?reter gelilmesi renal gelis?im ic?in zorunludur. Fertilizasyonun 28. gu?nu?ne
kadar, mezonefrik kanallar u?rogenital sinu?se ulas??r ve birles?ir. Ayn? zamanda u?reterik
c??k?nt?, mezonefrik kanal?n posteromedyal k?sm?ndan bir divertiku?lu?m olarak gelis?ir ve
mezonefrik kanal?n sonundan kloaka girer.

Mezonefrik kanal?n kranyal k?s?mdan vezikou?retral kanal, kaudal k?s?mdan ise
u?rogenital sinu?s gelis?ir. Vesikou?retral kanal?n kranyal k?sm?n?n genis?lemesi ile mesane
meydana glecektir. Vezikou?retral kanal kranyalde allantois ile birles?ir. Allantois fetal

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

2

12. haftada oblitere olarak urakusu meydana getirir7,9 . U?reterik c??k?nt?, mezonefrik
kanaldan, d?s?a dog?ru c??k?nt? yaparak meydana gelir. Embriyonun gelis?imi s?ras?nda
pozisyonel deg?is?iklikle, u?reter, mezonefrik kanal?n posterolateraline dog?ru yer
deg?is?tirir. Mezonefrik kanal?n distal segmentinin u?reterik c??k?nt?y? verdig?i yer genis?ler
ve u?rogenital sinu?s ic?inde absorbe olarak mesanenin trigonunu meydanagetirir. Bo?ylece
endodermden kaynaklanan vezikou?retral yap? ic?inde mezodermal kaynakl? bir katk?
olus?mus?tur.

Yaklas??k fertilizasyondan 42 gu?n sonra mezonefrik kanaldan gelis?en u?reterik
c??k?nt? vezikou?retral kanal ile birles?erek mesanenin trigonu ve u?retra boynunu meydana
getirir. Mesane trigonu ve u?retra boynu transizyonel epitel ile do?s?eli iken u?retra distali
c?ok katl? yass? epitel ile kapl?d?r. Vezikou?retral kanal?n kaudal k?sm? dar olarak kal?r ve
u?retray? olus?turur. Proksimal u?retran?n posterior k?sm?, mesane trigonu gibi, mezonefrik
kanaldan kaynakland?g?? go?ru?s?u? hakimdir. Bu da mesane trigonunu kas yap?s?n?n adeta
u?reterin bir devam? oldug?unu ve detrusor kas?ndan farkl? oldug?unu ac??klamaktad?r7,9. 

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out