Aveneu Park, Starling, Australia

Politica concis in articolul 127, alineatul 1

Politica
monetara, reprezinta ansamblul  masurilor
si metodelor prin care autoritatile publice abilitate doresc sa influenteze
condiitiile macroeconomice prin cresterea sau diminuarea ofertei de valuta.
Aceste autoritati monetare dispun de mai multe optiuni printre care emisiunea
monetara sau vanzarea/cumpararea prin operatiuni de open –market ( piata
libera) a titlurilor de valoare .Politica monetara este o componenta
primordiala a politicii economice deoarece prin metodele sale specifice pe care
le promoveaza, autoritatile monetare doresc sa regleze nivelul cererii agregate
din economie, influentand totodata nivelul lichiditatii si conditiile de
acordare a creditelor.                                                                                                                               Consiliul guvernatorilor B?ncii
Centrale Europene are ca obiectiv men?inerea ratei infla?iei la un nivel
inferior, dar apropiat de 2% pe termen mediu. Pentru a îndeplini acest obiectiv
principal, Consiliul guvernatorilor ia decizii potrivit unei strategii de
politic? monetar? ce are la baz? doi piloni ?i le implementeaz? conform
cadrului s?u opera?ional.                                                                                                                          Mentinerea stabilitatii preturilor
este obiectivul principal al Eurosistemului si al  politicii monetare unice. Acest lucru este
precizat foarte concis in articolul 127, alineatul 1 din tratatul privind
functionarea Uniunii Europene. Fara sa aduca vreun prejudiciu obiectivului de
stabilitate a preturilor , Eurosistemul sprijina , de asemenea, politicile
economice generale din uniunea europeana in vederea contributiei la realizarea
obiectivelor comune . Acestea includ, printre altele, ocuparea integrala a
fortei de munca si cresterea economica echilibrata.Tratatul de mai sus
stabileste o ierarhie clara a obiectivelor pentru Eurosistem. Acesta clarifica
faptul ca asigurarea stabilitatii preturilor reprezinta cea mai importanta
contributie pe care politica monetara o poate aduce pentru a obtine un mediu
economic favorabil si un nivel ridicat de ocupare a fortei de munca .
Dispozitiile tratatului reflecta consensul larg pe care il au beneficiile
stabilitatii preturilor, aceste beneficii fiind substantiale.                                                        Obiectivul
stabilit??ii pre?urilor se refer? la nivelul general al pre?urilor din
economie. Aceasta implic? evitarea atât a infla?iei prelungite, cât ?i a
defla?iei. Stabilitatea pre?urilor contribuie la atingerea unor niveluri înalte
de dezvoltare economic? ?i de ocupare a for?ei de munc? prin îmbun?t??irea
transparen?ei mecanismului pre?urilor. În condi?ii de stabilitate a pre?urilor,
oamenii pot recunoa?te modific?rile pre?urilor relative (adic? pre?urile între
diferite bunuri), f?r? a fi confundate de modific?rile nivelului general al
pre?urilor.                                                                                  Avantajele
principalului obiectiv al politicii monetare unice si anume stabilitatea
preturilor:

ü  Stabilitatea
pre?urilor favorizeaz? cre?terea nivelului de trai prin contribu?ia pe care o
are la reducerea incertitudinilor cu privire la evolu?ia general? a pre?urilor
?i, în consecin??, îmbun?t??irea transparen?ei pre?urilor relative. :  În primul rând, stabilitatea pre?urilor
permite popula?iei s? identifice cu u?urin?? varia?iile la nivelul pre?urilor
bunurilor în raport cu alte bunuri („pre?uri relative”), ?inând seama de faptul
c? astfel de varia?ii nu sunt eclipsate de fluctua?iile nivelului general al
pre?urilor. S? presupunem, de exemplu, c? pre?ul unui anumit produs se
majoreaz? cu 3%. Dac? nivelul general al pre?urilor este stabil, consumatorii
?tiu c? pre?ul relativ al acestui produs a crescut ?i pot decide, prin urmare,
s? cumpere o cantitate mai mi c ? din a cest a

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

ü  Reducerea
primelor de risc asociate infla?iei incluse în ratele dobânzii – în cazul în
care creditorii pot fi siguri de men?inerea stabilit??ii pre?urilor în viitor,
ace?tia nu vor solicita nicio sum? suplimentar? (o a?a-numit? „prim? de risc de
infla?ie”) pentru compensarea riscurilor infla?ioniste asociate de?inerii de
active nominale pe termen mai lung (a se vedea caseta 3.2 pentru detalii). Prin
reducerea acestor prime de risc, reflectat? în sc?derea ratelor nominale ale
dobânzii, stabilitatea pre?urilor contribuie la o alocare eficient? a
resurselor pe pie?ele de capital ?i astfel la sporirea stimulentelor necesare
investi?iilor. Aceasta favorizeaz? crearea de locuri de munc? ?i, în general,
prosperitatea economic?.

ü  Reducerea
efectelor de distorsiune ale sistemelor fiscale ?i ale celor de securitate
social?

ü  Prevenirea
distribuirii arbitrare a avu?iei ?i a veniturilor

ü  Prin
men?inerea stabilit??ii pre?urilor, b?ncile centrale contribuie la realizarea
obiectivelor economice generale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cap 2: Instrumente de politica monetara ale
BCE

 

2.1. Opera?iuni de pia??
monetar?

            Opera?iunile de pia?? monetar? de?in
un rol important în politica monetar? a Eurosistemului, în sensul direc?ion?rii
ratelor dobânzilor, gestion?rii situa?iei lichidit??ii de pe pia?? ?i indic?rii
orient?rii politicii monetare. Eurosistemul dispune de cinci tipuri de instrumente
pentru desf??urarea opera?iunilor de pia?? monetar?. Cel mai important
instrument este tranzac?ia reversibil? (aplicabil? pe baza contractelor de
report sau a creditelor colateralizate). Eurosistemul poate recurge ?i la
tranzac?ii simple, emisiunea de certificate de crean?? ale BCE, opera?iunile de
swap valutar ?i atragerea de depozite la termen. Opera?iunile de pia?? monetar?
sunt ini?iate de BCE, aceasta stabilind ?i instrumentul care urmeaz? a fi
utilizat, precum ?i termenii ?i condi?iile de efectuare a acestor opera?iuni.
Acestea pot fi efectuate pe baza unor licita?ii standard, a unor licita?ii
rapide sau a unor proceduri bilaterale . În func?ie de obiectivele,
periodicitatea ?i procedurile lor, opera?iunile de pia?? monetar? din
Eurosistem pot fi împ?r?ite în urm?toarele patru categorii:

Ø  opera?iunile
principale de refinan?are sunt tranzac?ii reversibile, periodice, de furnizare
de lichiditate, cu frecven?? s?pt?mânal? ?i o scaden?? obi?nuit? la o
s?pt?mân?. Aceste opera?iuni se efectueaz? de BCN pe baza licita?iilor
standard. Opera?iunile principale de refinan?are de?in un rol fundamental în
realizarea obiectivelor opera?iunilor de pia?? monetar? din Eurosistem;

Ø  opera?iunile
de refinan?are pe termen mai lung sunt tranzac?ii reversibile de furnizare de lichiditate,
cu frecven?? lunar? ?i o scaden?? obi?nuit? la trei luni. Aceste opera?iuni au
scopul de a oferi contrap?r?ilor refinan??ri suplimentare pe termen mai lung ?i
se efectueaz? de BCN pe baza licita?iilor standard. De regul?, Eurosistemul nu
folose?te aceste opera?iuni pentru a transmite semnale pie?ei ?i accept?, prin
urmare, ratele care îi sunt propuse;

 

Ø  opera?iunile
de reglaj – se execut? ad-hoc pentru gestionarea situa?iei lichidit??ii de pe
pia?? ?i pentru direc?ionarea ratelor dobânzilor, în special pentru atenuarea
efectelor fluctua?iilor nea?teptate ale lichidit??ii de pe pia?? asupra ratelor
dobânzilor. Aceste opera?iuni pot fi efectuate în ultima zi a unei perioade de
aplicare a rezervelor minime obligatorii, pentru contracararea dezechilibrelor
de lichiditate acumulate de la alocarea din cadrul ultimei opera?iuni
principale de refinan?are. Opera?iunile de reglaj fin se deruleaz?, în
principal, sub form? de tranzac?ii reversibile, dar pot lua ?i forma
opera?iunilor de swap valutar sau de atragere de depozite la termen.

 

Ø   în plus, Eurosistemul poate efectua opera?iuni
structurale prin emiterea de certificate de crean?? ale BCE, tranzac?ii
reversibile ?i tranzac?ii simple.

 

2.2. Facilit??i permanente

 

            Scopul facilit??ilor permanente este
de a furniza ?i de a absorbi lichiditate overnight, de a indica orientarea
general? a politicii monetare ?i de a limita ratele dobânzilor overnight de pe
pia??. Contrap?r?ile eligibile pot dispune, din proprie ini?iativ?, de dou?
facilit??i permanente, sub rezerva respect?rii anumitor condi?ii de acces de
ordin opera?ional (a se vedea ?i tabelul 1): (a) contrap?r?ile pot folosi
facilitatea de creditare marginal? pentru a ob?ine lichiditate overnight de la
BCN în schimbul unor active eligibile. În condi?ii normale, nu exist? limite de
creditare sau alte restric?ii privind accesul contrap?r?ilor la aceast?
facilitate, cu excep?ia cerin?ei de a prezenta suficiente active-garan?ie. Rata
dobânzii aferent? facilit??ii de creditare marginal? constituie, de regul?, limita
superioar? a ratei dobânzii overnight pe pia??; (b) contrap?r?ile pot folosi
facilitatea de depozit pentru a plasa depozite overnight la BCN. În condi?ii
normale, nu exist? limite de depozit sau alte restric?ii privind accesul
contrap?r?ilor la aceast? facilitate. Rata dobânzii pentru facilitatea de
depozit constituie, de regul?, limita inferioar? a ratei dobânzii overnight pe
pia?? .

 

2.3.
Rezerve minime obligatorii

           

Sistemul
rezervelor minime obligatorii din Eurosistem se aplic? institu?iilor de credit
din zona euro ?i are ca scop principal stabilizarea ratelor dobânzilor pe pia?a
monetar? ?i crearea (sau accentuarea) unui deficit structural de lichiditate.
Obliga?ia de constituire a rezervelor minime obligatorii pentru fiecare
institu?ie se determin? în func?ie de elementele din bilan?ul acesteia. În
vederea îndeplinirii obiectivului de stabilizare a ratelor dobânzilor, sistemul
rezervelor minime obligatorii din cadrul Eurosistemului permite institu?iilor
s? foloseasc? a?a-numitul mecanism de determinare a valorii medii. Îndeplinirea
obliga?iei de constituire a rezervelor minime obligatorii se apreciaz? pe baza
mediei zilnice a rezervelor minime obligatorii constituite de institu?ia
respectiv? pe durata perioadei de aplicare. Rezervele minime obligatorii
constituite de o institu?ie se remunereaz? la rata dobânzii aferent?
opera?iunilor principale de refinan?are din Eurosistem.                                             Pentru
a-?i îndeplini obiectivul (de transmisie a impulsurilor monetare), cadrul
opera?ional necesit? anumite condi?ii la nivelul pie?ei financiare, în special
pe segmentul interbancar. Principiile generale consacrate în teoria ?i practica
interna?ional?, care configureaz? cadrul opera?ional al politicii monetare,
presupun simplitate, transparen?? si eficien??                                                                        .Pentru
a putea influen?a rapid m?rimea lichidit??ii de pe pia?? ?i astfel a exercita
un control ferm asupra modific?rii pre?urilor, Banca Central? European? ?i-a
dezvoltat instrumente variate de ac?iune, clasificate în trei mari clase:
opera?iuni pe pia?a monetar?, facilit??ile permanente ?i rezervele minime
obligatorii. Datorit? flexibilit??ii inerente cu care aceste mecanisme au fost
construite, factorii de decizie au avut posibilitatea s? le modifice pentru a
putea r?spunde noului climat incert. Modific?rile principale au constat în:
schimbarea regulilor de desf??urare a licita?iilor pentru opera?iunile de
refinan?are, m?rirea listei activelor eligibile acceptate ca ?i garan?ie,
extinderea scaden?ei opera?iunilor de refinan?are pe termen lung, asigurarea
lichidit??ii necesar? în valute str?ine (prec?dere în dolari americani) ?i
posibilitatea cump?rarii de c?tre Banca Central? European? a titlurilor de
credit emise de institu?iile bancare. În consecin??, institu?iile financiare
europene au avut un acces îmbun?t??it la resurse financiare ?i au putut astfel
s? func?ioneze f?r? probleme majore. Am concluzionat c? mecanismele folosite de
Banca Central? European? pentru atingerea obiectivului primar al politicii
monetare – stabilitatea pre?urilor pe termen mediu – sunt multiple ?i complexe,
aceste mecanisme având un rol primordial în asigurarea unui nivel adecvat de
lichiditate în cadrul sistemului bancar, atat pe termen scurt, cât ?i pe termen
lung.

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out