Aveneu Park, Starling, Australia

YÜZDEK? bir süre sonra dökülüp seyrekle?ecektir. Her

YÜZDEK? TÜYLER DO?AL YÖNTEMLER ?LE DÖKÜLEB?L?R M??Yüz, lazer epilasyona en geç cevap veren ve a?da ile de tüyleri al?nd??? zaman çabucak sarkan bir yap?ya sahiptir. Bu nedenle bayanlar yüzlerindeki tüyler konusunda çaresiz kalabilmektedirler. Lazer epilasyonun geç cevap vermesi ve hatta bazen cevap vermemesi yüz için lazer epilasyon yapma seçene?inin elenmesine neden olabilmektedir. Öte yandan a?da ile yüzdeki istenmeyen tüyler al?nmak istedi?inde yüz bir süre sonra a?da ve a?day? çekme hareketleri nedeni ile sarkabilmektedir. Bu nedenle de kad?nlar yüzlerindeki tüylere a?da uygulayamamaktad?r.Yüzdeki istenmeyen tüylerin bu iki durum ile al?namamas? baz? bayanlar?n can?n? s?kmaktad?r. Fakat hem ucuz, hem do?al hem de istenilen zaman evde yap?labilecek ve yüzdeki tüyleri döken yöntemler bulunmaktad?r. Yana??n kö?elerinde çokça ç?kan bu tüyler için do?al ve basit maskeler bulunmaktad?r. Düzenli kullan?m sonras?nda da tüyler dökülebilmektedir.YÜZDEK? TÜYLER? DÖKEN MASKEMalzemeler:-Üç yemek ka???? bal-Bir çay ka???? su ya da süt?ki malzeme de bir kasenin içinde kar??t?r?lmal?d?r. Su yerine süt kullan?lmas? daha tercih edilen bir yöntemdir. Ball? kar???m yanak bölgesine ve al?n taraf?na sürülebilmektedir. Fakat ka? ve kirpik gibi yerlere gelmemesine dikkat edilmelidir.Bu maske yüzde k?rk be? dakika bekletilmelidir. Cilt tipine göre bekletme süresi ayarlanabilir. Bu maskeyi her gün yapmakta sak?nca yoktur fakat unutulmamas? gereken ?ey düzenli kullan?md?r. Ancak düzenli kullan?m ile yüzdeki tüyler dökülebilir.?kinci Maske ?çin Gerekli Malzemeler:?ki fincan kahve telvesi-Bir tatl? ka???? süt?ki malzeme yine bir kasenin içerisinde kar??t?r?lmal?d?r. Telve az gelirse miktarlar iki kat?na ç?kar?labilir. Bu maskenin de di?er maske gibi düzenli uygulanmas? gerekmektedir. Günde bir kere ya da iki günde bir uygulanabilir. Tüyler dökülünce sürmeye gerek yoktur fakat tekrar ç?kmaya ba?lay?nca uygulanabilir.Bu iki maske tamamen do?ald?r bu nedenle de yan etkisi bulunmamaktad?r. Tüyler bir süre sonra dökülüp seyrekle?ecektir. Her seferinde tekrar tekrar bu maskeyi uygulamak k?sa zaman içinde tüyleri tamamen yok edecektir.

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out